Đường đến thành công: Anh Nguyễn Ngọc Điệp - CEO VNP Group [Video]

ảnh bài viết

Chương trình Đường Đến Thành Công Khách mời: Anh Nguyễn Ngọc Điệp - Giám đốc điều hành VNP Group